background keyboard

Info

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Uiteraard helpen wij u graag verder!

Onze contactgegevens

Emeni V.O.F.
Bergrand 220
4707 AT Roosendaal

0165 - 571241
info@emeni.nl

Afspraak maken

Hoewel de koffie altijd klaar staat is het handig dat u voordat u wilt langskomen i.v.m. een probleem met uw computer eerst even belt of e-mailt. Wij zijn regelmatig bij -of onderweg naar- klanten. Het zou vervelend zijn als u één van ons wilt spreken en voor niets komt.

Voorkant van het Emeni gebouw
Voordeur Emeni
Gang Emeni
Werkbank Emeni

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn -bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden- onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 4509. Tevens zijn deze HIER te downloaden. Als u liever een papieren versie ontvangt, dan zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.

Sociaal en duurzaam

De medewerkers van Emeni zijn sociaal zeer actief en zetten ons graag vrijwillig en belangeloos in.
Wij zijn onder andere sociaal betrokken bij de volgende organisaties:

Bekijk hier enkele websites die wij samen met deze organisaties hebben gerealiseerd.

Naast sociale betrokkenheid vinden wij het ook belangrijk dat er duurzaam met de omgeving omgegaan wordt. Wij dragen graag ons steentje bij aan een beter milieu en de toekomst van onze aardbol.

Enkele voorbeelden hiervan:

 • Wij hergebruiken ons verpakkingsmateriaal.
 • Onze buitendienst medewerkers rijden in een 100% elektrische Kia e-Niro.
 • We recyclen herbruikbare materialen en voeren restafval verantwoord af.
 • Wij hebben diverse energiebesparende maatregelen genomen. Bijvoorbeeld door al onze kantoorverlichting te vervangen door LED lampen en alle werkplekken van individuele hoofdschakelaars te voorzien zodat er geen apparatuur op stand-by blijft staan buiten kantoortijden.

Privacyverklaring

Wie zijn wij?
Wij zijn Emeni. Ons bedrijf is gevestigd aan de Bergrand 220, 4707 AT  Roosendaal. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur op telefoonnummer 0165-571241 of via e-mail op info@emeni.nl. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20089131.

Verantwoordelijke
Emeni is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Wat doen wij?
Wij bedenken, ontwerpen, realiseren en hosten websites. Daarnaast verzorgen wij systeembeheer en verkopen ICT-gerelateerde producten.

Toepassing
Deze Privacyverklaring is van toepassing op al de contacten die wij als Emeni met u hebben. Bijvoorbeeld via de website of via contactformulieren.

Doeleinden
Emeni acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van onze diensten;
 • het factureren van onze diensten;
 • afhandeling van uw order en u informeren over het verloop daarvan;
 • opslag in onze databank ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en publicatie in de Whois-database;
 • het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;
 • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Eisen
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Welke gegevens?
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Derden
Wij zullen bovenvermelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen order
Wanneer u bij ons een order plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Dit kan per e-mail, telefonisch of via social media.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners, bijvoorbeeld voor de facturering. Dit in verband met de overeengekomen dienstverlening. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners kunnen (mede) gevestigd buiten de EU zijn. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven.

Cookies
We maken gebruik van technische cookies en de cookies welke worden geplaatst door Google Analytics. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houdt u er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om te kunnen analyseren hoe onze gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het (gemaskeerde) adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over onze website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Emeni heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via Emeni verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Alle gegevens worden opgeslagen op door ons beheerde servers. Hierbij worden de laatste technieken gebruikt om de beveiliging te garanderen.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw orders af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via bovengenoemde gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Identificeren
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Versie
Versie mei 2018